menu sluiten

Algemene Ledenvergadering (Let op! gewijzigde datum)

10989737_333853480146829_7451002872777761202_n1024x661-e1515945948825-770x497

AGENDA voor de Algemene Leden Vergadering 12 maart 2018

Door: Paul Rademacher, secretaris.

Op maandag 12 maart 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jaguar Daimler Club Holland plaats.

Ieder jaar is dit voor de club weer een belangrijk moment, en dit jaar vindt dit plaats in het Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen.

Tijdens deze Jaarvergadering bent u in de gelegenheid om uw visie en/of wensen kenbaar te maken voor het komende nieuwe bestuursjaar en te ervaren hoe het de club het afgelopen verenigingsjaar is vergaan.

Na het enerverende 40-jarige jubileumjaar hebben we deze keer een voorzitterswissel op de agenda staan, omdat de termijn van Wim Rimmelzwaan er op zit.

Agenda ALV 2018:

 1. Opening 

2. Notulen van de ALV van 11 maart 2017 (op de ledensite)

3. Jaarverslag en beleid bestuur, van de secretaris.

4. Verslag van de penningmeester.

 1. Financieel verslag 1-11-2016 t/m 31-10-2017, ter goedkeuring;
 2. Verslag van de kascontrolecommissie;
 3. Begroting 2017/2018 incl. nieuw 3-jarig contract Gazette, ter goedkeuring;
 4. Voorstel contributie m.i.v. 2018/2019, ter goedkeuring.

5.

 1. a. Decharge en benoeming van de kascommissie (zie ad. 5.a.)
 2. b. Decharge en benoeming van het bestuur (zie ad. 5.b.)
 3. c. Decharge en benoeming van functionarissen (zie ad. 5.c.)

6. Bestuursvacatures (zie ad. 6

7. Huldiging jubilarissen 25 jaar lid door de voorzitter

8. Verkiezing Nieuwe Voorzitter

9. Mededelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting

Ad 5.a.. Decharge en benoeming van de kascommissie

Het bestuur stelt voor te dechargeren als leden van de kascommissie de heer M. Blokland en de heer J. Rijsenbrij. De vergadering wordt verzocht de heer M. Blokland te herbenoemen voor de periode van een jaar in de kascommissie en een nieuw lid aan te wijzen voor een periode van twee jaar.

Ad. 5.b. Decharge en benoeming van het bestuur

Het bestuur stelt voor te dechargeren de bestuursleden Wim Rimmelzwaan (voorzitter), Paul Rademacher (secretaris), Rien Paans (penningmeester). De bestuursleden Paul Rademacher (secretaris), Rien Paans (penningmeester) continueren hun functie.

Ad. 5.c. Decharge en benoeming van de overige functionarissen

Het bestuur is van plan te dechargeren: de heer Henk Bongertman (technische zaken), de heer Lo Bour (Hoofdredacteur Gazette), de heer Gert Jan van Amerongen (Landelijke Regiocoördinator), de heer Rob Jeukens (Landelijke Evenementencoördinator), de heer Martien Harteveld (Webmaster) de heer Peter Meijer (voorzitter Buitenland Commissie), mevrouw Suzanne Jeukens (beheerder clubwinkel), de heer Ton van Kempen (Ledenadministratie), de heer Guido de Visser (Corporate Identity) en de heer Rob van Pernis (JDCH archief).

De heren Lo Bour, Gert-Jan van Amerongen continueren hun functie als Commissievoorzitters.

Het bestuur stelt voor de herbenoeming voor drie jaren van de heren Peter Meijer (voorzitter Buitenland Commissie), Ton van Kempen (Ledenadministratie), Guido de Visser (Corporate Identity) en Henk Bongertman (Technische zaken) goed te keuren.

De overige commissieleden continueren eveneens hun functie.

Ad. 6.  Vacatures

 • De organisatie van het Concours d’elegance is van Rob van Pernis overgegaan naar Hans Borgonjen;
 • De vacature Registercontactpersoon voor de latere Jaguars/Daimlers XJ 40/300/350 is voorzien door de heer Joris Westers;
 • Als registerbeheerder Jaguar E-type is Martin van Velzen opgevolgd door Hans Borgonjen.

Momenteel zijn er binnen de vereniging nog de volgende vacatures:

 • Regio coördinator Zuidoost (Limburg en Oost Noord Brabant)

Het bestuur roept JDCH-leden uit regio Zuidoost nogmaals op zich voor deze functie verkiesbaar te stellen.

Ad 8. Verkiezing Nieuwe Voorzitter

Wim Rimmelzwaan is na 10 jaar als bestuurslid, vice–voorzitter en uiteindelijk ook voorzitter actief te zijn geweest niet meer herkiesbaar.

Op rondvraag heeft het Bestuur gespeurd naar mogelijke kandidaten, en de heer Jan Sinoo bereid gevonden het stokje van Wim over te nemen,  uiteraard op voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

Jan heeft bestuurlijke ervaring in grotere consultancy-organisaties en is zelfstandig adviseur. Tevens bekleedt hij enkele commissariaten. Hij rijdt een Jaguar XK, restaureert een E-type, samen met zijn zoon en gaat regelmatig mee met club-events.

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend.

Het bestuur stelt de vergadering voor de heer Jan Sinoo tot voorzitter te benoemen.

De vergadering zal worden gehouden in Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, inlopen en ontvangst vanaf 18.30 uur met aanvang van de vergadering om 19.00 uur.

Graag ontvangen wij uw aanmelding met Lidnummer vooraf op e-mailadres secretaris@jdch.nl of telefonisch via 06 – 53 29 94 65,

Vergeet a.u.b. niet uw JDCH-lidmaatschapspas mee te nemen.


DOWNLOAD


Verslag, Agenda en Huishoudelijk reglement worden behandeld in de ALV op 12 maart a.s.

Let op! deze stukken bevinden zich in het afgeschermde gedeelte van onze website. U dient hiervoor ingelogd te zijn. Mocht u hier problemen mee ondervinden, mail dan naar webmaster@jdch.nl gelieve uw lidnummer hierbij te vermelden.