menu sluiten

Aankondiging Algemene Leden Vergadering

JDCH ALV

Algemene Ledenvergadering JDCH

Zaterdagmiddag 27 maart 2021 – aanvang 14.00 uur

Gewijzigd: Digitale vergadering!

Het bestuur van de Jaguar Daimler Club Holland nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 maart a.s.

Vanwege de voortdurende lockdown, hebben we moeten besluiten de ALV dit jaar digitaal te houden. Het oorspronkelijke plan met Metropole te Druten als fysieke vergaderlocatie, schuift dus een jaartje op.

Voor de digitale vergadering zullen we gebruik maken van het vergaderplatform en de professionele ondersteuning van ALV-Online. Degenen die zich aangemeld hebben zullen tijdig een uitnodiging via deze organisatie ontvangen met daarin de inloggegevens. Wat u thuis nodig heeft is een pc of laptop en een internetverbinding. Een camera is niet nodig, omdat u zelf niet in beeld komt. Wij raden aan niet via uw telefoon in te loggen omdat de presentaties dan niet of moeilijk te lezen zijn.

Let op: de aanvangstijd van de vergadering is verschoven naar 14.00 uur. Dit geeft u de gelegenheid eerst (thuis) te lunchen. Voor deelname dient u zich aan te melden (zie laatste alinea).

Tijdens de ALV zal het bestuur verslag doen van het reilen en zeilen van de club in het afgelopen jaar en de realisatie van onze clubstrategie. Uiteraard bent u in de gelegenheid om uw visie en/of wensen kenbaar te maken. Zie onderstaande agenda.

Agenda:

14.00 tot 16.00                ALV (online)

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2020
 3. Verslag van de secretaris
 4. Verslag van de penningmeester
 5. Decharge en benoemingen (*)
 6. Bestuur vacatures (**)
 7. Status Accenten van Beleid
 8. Voorgenomen besluiten m.b.t. uitbesteden
  1. Buitenlandreizen (***)
  2. Vormgeving Gazette (****)
 9. Huldiging jubilarissen
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

(*) Naast decharge van de bestuursleden zullen voorstellen worden gedaan voor benoemingen van nieuwe bestuursleden.

(**) De eerste termijn van onze voorzitter loopt af in maart 2021. Jan Sinoo stelt zich opnieuw verkiesbaar. De leden hebben de mogelijkheid om alternatieve kandidaten voor te stellen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit vόόr 19 maart schriftelijk te melden bij het secretariaat.

(***) De Buitenlandcommissie treedt in maart 2021 af en is statutair niet herkiesbaar. In de Gazette 2020/2 en in de nieuwsbrief zijn oproepen geplaatst voor een nieuwe buitenlandcommissie. Daarnaast zijn mogelijke kandidaten individueel gepolst. Met als conclusie dat er geen interne kandidaten zijn. Er is vervolgens gezocht naar de mogelijkheid van uitbesteding, waarbij 8 partijen zijn benaderd en beoordeeld op 10 gezichtspunten. Het bestuur brengt haar conclusie en voorstel in stemming.

(****) In 2021 loopt de overeenkomst met Visbooks af voor de vormgeving van de Gazette. Door emigratie is de huidige vormgever niet beschikbaar voor contractverlenging. Aan de hand van een ‘Terms of Reference’ is gezocht naar kandidaten die de rol van Visbooks kunnen overnemen. Een drietal kandidaten heeft een voorstel uitgebracht en er is een selectie gemaakt. Het bestuur brengt haar voorstel in stemming.

Documenten

De relevante documenten worden vanaf 1 maart gepubliceerd op de JHDCH website. Nadat u bent ingelogd kunt u deze vinden onder Club / Alleen leden / Bestuurlijke documenten.  Rond 12 maart ontvangen alle leden die zich opgegeven hebben de betreffende documenten en de definitieve agenda tevens per email.

Let op: digitaal aanmelden via de website

U wordt dringend verzocht zich tijdig op te geven via de website of via een email aan secretaris@jdch. Alleen aangemelde leden ontvangen de bovengenoemde uitnodiging met inloggegevens. Diegenen die zich reeds aangemeld hebben, hoeven dit uiteraard niet opnieuw te doen.

Via de website meldt zich aan door eerst in te loggen op de JDCH website (www.jdch.nl) met uw lidnummer en wachtwoord. Vervolgens klikt u op de balk bovenaan de pagina op ‘EVENTS’ en vervolgens op ‘Direct inschrijven’ bij de ALV aankondiging. Tenslotte vult u het digitale inschrijfformulier in en sluit af door onderaan het formulier op de blauwe balk te klikken. Bij de vraag “aantal personen” graag “1” invullen, omdat het meebrengen van introducees niet langer relevant is.

Mocht u problemen ondervinden bij het digitaal aanmelden, dan kunt u ook een email aan secretaris@jdch.nl sturen met vermelding van uw naam en lidnummer.

Wij verwelkomen u graag op deze bijzondere ALV in het 44ste verenigingsjaar,

Het JDCH Bestuur